W sobotę 10 sierpnia na ulice Konina, Lichenia oraz Ślesina wyszło ponad 100 ewangelizatorów z kilkunastu
katolickich wspólnot świeckich funkcjonujących w naszej diecezji. Głosili oni Dobrą Nowinę mieszkańcom miast, do
których zostali posłani, dzieląc się doświadczeniem miłości Boga we własnym życiu zwłaszcza z tymi, którzy zerwali
swój kontakt z Kościołem. Była to kolejna tego rodzaju inicjatywa na taką skalę po organizowanych w ciągu ostatnich
3 lat ewangelizacjach „miejskich”, wśród których jako przykłady można przytoczyć ewangelizacje we Włocławku,
Licheniu, Koninie i Kole w niektórych przypadkach przeprowadzane już cyklicznie.

Wszystko rozpoczęło się Msza Święta o godz. 9:00, po której miało miejsce błogosławieństwo i rozesłanie zebranych.
Następnie umocnione duchowo grupy ewangelizatorów zarejestrowały się, odebrały tzw. torbę ewangelizatora z
potrzebnymi materiałami i rozjechały się do wyznaczonych miejsc, także z pomocą zorganizowanego na tą okazję
autokaru. Obszar docelowy objął Licheń Stary, Nowy Konin (m.in. szpital, deptaki nad jeziorem Zatorze oraz nad
stawem przy ul. Harcerskiej), Stary Konin (m.in. szpital, park Chopina, Bulwar Nadwarciański, rynek) oraz Ślesin
(głównie plaża, rynek).
Wśród form ewangelizacji prym wiodły bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami, w ramach których
można było dzielić się świadectwem swojej wiary, jak i modlić się ze spotkanymi osobami. Na terenie licheńskiego
sanktuarium Dobrą Nowinę obwieszczano także ze sceny przy radosnej muzyce i uwielbieniu. Ewangelizowani byli
również zapraszani do zaangażowania się w życie własnych parafii, do lokalnych wspólnot i na planowane rekolekcje
kerygmatyczne. Całość zakończyła się radosnym uwielbieniem na placu obok Golgoty na terenie licheńskiego
sanktuarium rozpoczętym o godz. 18.
Podczas spotkania na terenie domu pielgrzyma Betania, ewangelizatorzy dzielili się doświadczeniem przeżytego dnia
i doznaną łaską Bożą. Z licznych świadectw jasno wynikało, że po raz kolejny spełniły się słowa Pana „Oni zaś poszli i
głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.” (Mk
16,20). Odzew na podejmowane działania wśród ewangelizowanych był widoczny. Pan Bóg działał wśród swego
Kościoła. Zainteresowanych nie brakowało, a głoszone Słowo dotykało serc wielu ludzi. Wszyscy przepełnieni
niezwykłą atmosferą tego dnia rozjechali się do domów.
Głównym organizatorem inicjatywy były wspólnoty Ekipa dla Jezusa i młodzieżowy Ewangelizacyjny Licheński
Ośrodek ''Kecharitomene''  funkcjonujące przy sanktuarium w Licheniu oraz Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji
Włocławskiej zrzeszające wiele wspólnot z naszej diecezji angażujących się w dzieło Nowej Ewangelizacji.
Bezpośrednio w ewangelizacji poza wspólnotą gospodarzy uczestniczyły osoby zaangażowane m.in. w Domowy
Kościół Ruchu Światło Życie, Odnowę w Duchu Świętym, środowisko Alpha Polska, Wspólnotę Trudnych Małżeństw
Sychar, Szkołę Maryi, Apostolat Maryjny oraz mniejsze wspólnoty niezrzeszone, a także liczni przedstawiciele
Apostolskiego Ruchu Wiary, który to ruch w tym czasie w Ślesinie odbywał swoje ogólnopolskie spotkanie.
Osoby zaangażowane w wydarzenie, świadome, że każde dzieło w Kościele z modlitwy wyrasta i jest w niej
zakorzenione, już wiele tygodni wcześniej przygotowywały zarówno siebie samych, jak i tych, do których zostali
posłani m.in. poprzez różaniec, post, adorację Najświętszego Sakramentu oraz Msze Święte. We wsparcie inicjatywy
modlitwą i postem, co jest posługą pierwszą i najważniejszą, zaangażowały się także wspólnoty niegłoszące
bezpośrednio.
Celem podstawowym wydarzenia było głoszenie Radosnej Nowiny o miłości Bożej w kluczu kerygmatu oraz
budowaniem jedności Kościoła, jedności wspólnot w dziele nowej ewangelizacji. Tego rodzaju duże zorganizowane
ewangelizacje dodatkowo pomagają wielu osobom przełamać w większej grupie osobisty tzw. pierwszy lęk związany
z ewangelizacją w drodze bezpośredniej rozmowy również poprzez obserwację bardziej doświadczonych
ewangelizatorów. Jak wskazuje papież Franciszek „formą przepowiadania dotycząca nas wszystkich, jako codzienne
zadanie” jest „niesienie Ewangelii osobom, z którymi każdy ma do czynienia, zarówno najbliższym, jak i nieznanym
(…) podczas rozmowy”. Uzyskane w trakcie tego rodzaju wydarzenia
doświadczenie procentuje później w działaniach ewangelizacyjnych danej wspólnoty prowadzonych w rodzimej
parafii, jak i w samodzielnym dzieleniu się wiarą z ludźmi spotykanymi w pracy, w gronie rodziny / znajomych, w
pociągu itp. Jak stwierdza obecny papież wspomniany lęk jest bardzo powszechną przyczyną niepodejmowania tak
kluczowego dzieła, jakim jest ewangelizacja.