Spotkanie noworoczne duszpasterstw specjalistycznych z Pasterzem Diecezji

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 12 stycznia br. odbyło się spotkanie noworoczne przedstawicieli duszpasterstw specjalistycznych, ruchów i stowarzyszeń katolickich działających na terenie diecezji włocławskiej z Biskupem Ordynariuszem Wiesławem A. Meringiem.

Spotkanie to, od kilku lat wpisane do kalendarza wydarzeń duszpasterskich, tradycyjnie odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Oprawę muzyczną podczas Mszy św. zapewnił chór „Nowa Lutnia” z parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

O godz. 17.00 rozpoczęła się koncelebrowana Msza Święta w kościele seminaryjnym pw. św. Witalisa pod przewodnictwem Pasterza Diecezja z licznym udziałem współkoncelebrujących księży opiekunów i asystentów duszpasterstw.

Na początku Eucharystii ks. Radosław Nowacki, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Włocławskiej zwrócił się do Pasterza Diecezji z prośbą o przewodniczenie mszy będącej dziękczynieniem za poprzedni rok pracy i jednocześnie prośbą o potrzebne łaski w 2014 roku. Powitał wszystkich zebranych kapłanów i przedstawicieli przybyłych na to coroczne spotkanie. Podziękował też serdecznie władzom włocławskiego seminarium, które z wielką życzliwością przyjmują w swoich progach przedstawicieli laikatu zaangażowanych aktywnie w działalność Kościoła.

Homilię wygłosił ks. prałat dr Jacek Kędzierski, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku i prezes fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji włocławskiej. Ks. prał. przypomniał zebranym, że początkowo w liturgii rzymskiej święto Chrztu Pańskiego obchodzone było w oktawie Objawienia Pańskiego. Z uwagi na swoje wyjątkowe znaczenie w 1955 r. stało się oddzielnym świętem, a ostatnia reforma kalendarza liturgicznego przeniosła je na niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Kaznodzieja zwrócił też uwagę, że chrzest w Jordanie, którego udzielał Jan Chrzciciel i który przyjął Pan Jezus, nie był sakramentem. Ten chrzest miał charakter pokutny, był to chrzest nawrócenia. Spotkanie nad Jordanem Pana Jezusa z Janem Chrzcicielem, chrzest, który przyjął Chrystus i głos „To jest mój Syn umiłowany” – były epifanią, objawieniem się Syna Bożego w świecie. Jezus, choć sam był przecież bez grzechu i nie miał za co przepraszać swego Ojca, jednak przyjął chrzest Janowy, by okazać solidarność z nami, grzesznymi ludźmi. Ks. prał. Kędzierski zwrócił też uwagę na doniosłe znaczenie sakramentu chrztu, który jest jednym z bardzo ważnych momentów w życiu człowieka, które determinują, decydują o przyszłości. Chrzest gładzi grzech pierworodny i włącza nas do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. W związku z tym powinniśmy sobie zadać pytania, które przy okazji święta Chrztu Pańskiego, stają się istotne dla chrześcijanina: czy jesteśmy zadowolenia i szczęśliwi, że został zgładzony w nas grzech pierworodny i że zostaliśmy włączeni do Kościoła? Czy jesteśmy wdzięczni naszym rodzicom, którzy podjęli decyzję o naszym chrzcie? Czy znamy swoją datę przyjęcia chrztu? Czy fakt przyjęcia chrztu to dla nas wartość? Ks. prałat nawiązał do uroczystości udzielenia chrztu dzieciom przez papieża Franciszka w Kaplicy Sykstyńskiej. Media podając relację z tego wydarzenia, skupiły się na informacji, że Ojciec Święty udzielił chrztu dzieciom, których rodzice mieli tylko ślub cywilny. Kaznodzieja zaznaczył, że przecież to nie jest żaden ewenement, bo codziennie duszpasterze w naszym kraju spotykają się z podobnymi sytuacjami i problemami. Niekiedy są to sytuacje wynikające z trudności, wymagające delikatności i zrozumienia ze strony duszpasterzy. Niestety, czasem są to sytuacje wynikające z koniunkturalizmu, wygodnictwa, czysto ekonomicznego podejścia do wielu spraw, bo przecież opłaca się być samotną matką. Są to jednak zawsze sprawy delikatne i wymagające odpowiedniego podejścia duszpasterzy.

Na zakończenie Mszy św., przed błogosławieństwem Biskup Ordynariusz, nawiązując do homilii, zauważył, że wielu dziennikarzy podając informacje o działalności papieża Franciszka, robi to przedstawiając go jako rewolucjonistę lub jakby niektóre jego poczynania były czymś niezwykłym w Kościele. A przecież Kościół od samego swego zarania zajmował się ubogimi. Wydaje się, że dzisiaj jakbyśmy zatracali właściwe proporcje. Musimy spojrzeć na wiele rzeczy z odpowiedniej perspektywy. Ksiądz Biskup podziękował też współkoncelebransom, opiekunom poszczególnych duszpasterstw specjalistycznych, którzy pomagają w duchowym rozwoju wiernych. Biskup Ordynariusz zwrócił uwagę, że w naszej rzeczywistości, gdy nader chętnie media przedstawiają księży w złym świetle, ważne jest, by kapłani wiedzieli, że mają wsparcie modlitewne i moralne świeckich. Ważne jest, by słyszeli dobre słowa, bo to czyni nas lepszymi. Z uwagi na to, że spotkanie odbywało się w gościnnych progach seminarium, Ksiądz Biskup zwrócił się z prośbą do obecnych, by pamiętali w swoich modlitwach o tych, którzy przygotowują się we włocławskim seminarium do kapłaństwa.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zebrani przeszli do refektarza seminaryjnego na drugą część spotkania. W imieniu wszystkich zebranych noworoczne życzenia Księdzu Biskupowi złożył ks. dr Michał Sadowski, diecezjalny duszpasterz inteligencji oraz prefekt WSD. Ks. Sadowski podziękował Biskupowi Ordynariuszowi za obecność i serdeczną życzliwość, którą otacza działania duszpasterstw, stowarzyszeń i ruchów katolickich w naszej diecezji. Wyraził szczególną wdzięczność za przewodniczenie Eucharystii, czyli najważniejszej części spotkania (Ks. Biskup również podkreślił w słowie na zakończenie Mszy św., że to właśnie Msza św. jest szczytem dzisiejszego spotkania). Ks. Sadowski przypomniał też o ważnych wydarzeniach, które czekają Kościół włocławski w 2014 r. Podkreślił przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II i przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016. Jednym z najbliższych działań przygotowujących będzie peregrynacja Krzyża ŚDM w diecezji włocławskiej.

Następnie głos zabrał ks. prał. dr Jacek Kędzierski, który w krótkim wystąpieniu przedstawił historię powstania i działalność Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, której przewodniczy w diecezji włocławskiej. Fundacja powstała po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Fundusze, które pozostały po tej pielgrzymce Konferencja Episkopatu Polski postanowiła wykorzystać na stworzenie żywego pomnika poświęconego osobie Papieża-Polaka. Powstała fundacja, która zbiera pieniądze na stypendia dla zdolnych uczniów pochodzących z ubogich rodzin. Dzięki środkom zebranym przez Fundację 2500 młodych osób może i może kształcić się i rozwijać. Diecezja włocławska cieszy się 42 stypendystami, którzy, miejmy nadzieję, w przyszłości będą czynnie angażować się w życie Kościoła. Ks. prał. J. Kędzierski przypomniał zebranym, że środki dla Fundacji są zbierane przede wszystkim w niedzielę przed 16 października, czyli w Dzień Papieski. Kwota, którą otrzymuje Fundacja dzięki hojności darczyńców wynosi 5 mln PLN i jest w 95% przeznaczana na pomoc dla stypendystów.

Ksiądz Biskup Ordynariusz odniósł się jeszcze raz do przeżywanego dziś święta Chrztu Pańskiego, stwierdzając, że to z przyjętego chrztu wynika nasz obowiązek głoszenia Ewangelii, słowem i czynem, co realizują poszczególne duszpasterstwa na różnych odcinkach pracy w diecezji. Ksiądz Biskup odniósł się także do zadań, które stoją przed nami w rozpoczętym nowym roku. Zwracając uwagę na zbliżającą się kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, przypomniał o jego pobycie we Włocławku, odwiedzinach katedry włocławskiej i domu biskupiego. Jednak kanonizacja Jana Pawła II to nie tylko okazja do przypominania ładnych obrazków – kremówek, świeczki w oknie – oraz okazja do zorganizowania wycieczki na kanonizację do Rzymu. Jak podkreślił Ksiądz Biskup Ordynariusz jest to dla nas wyzwanie, by poznawać nauczanie tego, który był nam tak bliski i by przede wszystkim duchowo przygotować się do tego wielkiego wydarzenia, którego przecież spodziewaliśmy się wszyscy.

Biskup Ordynariusz mówiąc o przygotowaniach do peregrynacji Krzyża ŚDM w diecezji włocławskiej, która rozpocznie się 18 maja br. (symboliczna data – dzień urodzin Jana Pawła II), zwrócił uwagę jak wielkie zadanie stoi przed całym Kościołem w Polsce. Ksiądz Biskup powiedział, że w naszej diecezji będziemy zapewne gościć około 7000 młodych ludzi, którzy przyjadą na ŚDM i którym wierni diecezji włocławskiej zapewnią wyżywienie, nocleg, życzliwą pomoc w przeżywaniu niezwykłych rekolekcji. Przewidując, że zapewne będą to osoby ze Wschodu, Ksiądz Biskup przypomniał swoją podróż do Kazachstanu, gdzie bezpośrednio zetknął się z biedą tamtejszych mieszkańców. Zwrócił uwagę na to, jak wiele z tych osób to potomkowie Polaków, którzy znaleźli się tam nie ze swojej woli. O tych ludziach powinniśmy pamiętać.

Nawiązując do wypowiedzi ks. prał. Jacka Kędzierskiego i wypowiedzianej przez niego refleksji na temat funkcjonowania dzieł charytatywnych animowanych przez Kościół oraz np. działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ksiądz Biskup Ordynariusz zwrócił uwagę, że większość datków dla WOŚP pochodzi przecież od chrześcijan, którzy nie zwracając uwagi na ideologię, czują się zobowiązani do działań, które w ich odczuciu mogą pomóc potrzebującym. To nie wielcy tego świata, ale właśnie zwykli ludzie, którzy często dokładnie zastanawiają się nad wydaniem każdej złotówki, decydują się przekazać swoje pieniądze na pomoc potrzebującym. Niestety, niektórzy to wykorzystują. To z wielkiej ofiarności tak naprawdę niezamożnych wiernych można zrobić wiele dobrego. A przecież z naszej wrażliwości będziemy rozliczeni przez sprawiedliwego Sędziego.

Ks. Biskup Wiesław A. Mering zwrócił też uwagę na to, że powinniśmy w sposób rozumny i świadomy odbierać wiadomości i sygnały, które podają nam różnorakie media próbujące wprowadzać zamęt w nasze myślenie, wprowadzić wątpliwości. Przypomniał w tym miejscu niedawne doniesienia różnych mediów sugerujących, że Ksiądz Biskup nie życzył sobie wykorzystania w naszej diecezji listu Episkopatu o gender. Były to wręcz kuriozalne działania wobec osoby, która jako jedna z pierwszych głośno zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo ideologii gender godzącej w najbardziej naturalną wspólnotę, małżeństwo i rodzinę.

Spotkaniu w refektarzu towarzyszył chór z Aleksandrowa Kujawskiego „Nowa Lutnia”, który wykonywał pięknie zaaranżowane kolędy, i któremu serdecznie za obecność i śpiew podziękował Pasterz Diecezji.

W spotkaniu wzięli udział duszpasterze i przedstawiciele wielu duszpasterstw specjalistycznych diecezji włocławskiej. Była to okazja do dziękczynienia za poprzedni rok pracy i modlitwy o błogosławieństwo Boże na rok 2014. Była to też okazja do spotkania się w takim gronie, poznania się i wymiany poglądów.

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]