Spotkanie duszpasterstw specjalistycznych z Pasterzem Diecezji 11.01.2015

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 11 stycznia br., w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyło się spotkanie duszpasterzy i przedstawicieli duszpasterstw specjalistycznych diecezji włocławskiej z Biskupem Ordynariuszem Wiesławem A. Meringiem.

Spotkanie rozpoczęło się w kościele seminaryjnym pw. św. Witalisa Mszą św. koncelebrowaną przez przybyłych duszpasterzy pod przewodnictwem Pasterza Diecezji ks. bp. Wiesława A. Meringa. Na początku Eucharystii dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, ks. prał. Radosław Nowacki powitał wszystkich zebranych. Ks. prał. R. Nowacki zaznaczył, że spotkanie jest dziękczynieniem za miniony rok pracy duszpasterstw i prośbą o błogosławieństwo na nowy 2015 rok oraz rozpoczęty w pierwszą niedzielę Adwentu nowy rok duszpasterski pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Homilię wygłosił ks. Ireneusz Świątek, diecezjalny duszpasterz akademicki. Ks. Świątek mówił o przyjściu Emmanuela-Boga z nami, który miłuje człowieka, którego działanie jest subtelne, tak jak to opisał prorok Izajasz, którego fragment proroctwa był czytany w pierwszym czytaniu. Syn Boży urodził się w takim miejscu, do którego mogli dotrzeć wszyscy. Skromność, pokora to symbole przyjścia Boga-Człowieka na ziemię. Postawa uniżenia jest potrzebna do prawdziwego przyjęcia Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Ks. Świątek przypomniał, że pięknie potrzebę postawę pokory uwidacznia wejście do bazyliki Narodzenia Pańskiego. Wejście o wysokości 1 metra zmusza odwiedzającego to miejsce człowieka do pochylenia się, do pokłonu. Nawiązując do Święta Chrztu Pańskiego, w którym to dniu tradycyjnie odbywa się spotkanie duszpasterstw specjalistycznych, kaznodzieja przypomniał, że jest początek publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Ewangelia Chrystusowa jest głoszona we wspólnotach i przez wspólnoty. Bóg przygotowuje nas do podjęcia głoszenia Dobrej Nowiny we wspólnocie, którą wybraliśmy, z którą się utożsamiamy i która pomaga nam wzrastać.

Na zakończenie Eucharystii jeszcze raz zabrał głos ks. prał. Nowacki, który serdecznie podziękował Pasterzowi Diecezji za przewodniczenie Mszy św., przedstawicielom duszpasterstwa akademickiego z jego duszpasterzem ks. Świątkiem, którzy przygotowali liturgię słowa, ks. prał. Józefowi Nowakowi za przygotowanie oprawy muzycznej, scholi kleryckiej za śpiew (zwłaszcza podczas drugiej części spotkania). Ks. Nowacki serdecznie podziękował też zawsze życzliwym Gospodarzom miejsca, moderatorom WSD, ks. rektorowi Jackowi Szymańskiemu za gościnę i ks. kan. Marcinowi Filasowi, dyrektorowi gospodarczemu WSD, za przygotowanie drugiej części spotkania.

Po Mszy św. uczestnicy spotkania przeszli do seminaryjnego refektarza, gdzie odbyło się spotkanie z Pasterzem Diecezji. W imieniu wszystkich przybyłych na spotkanie duszpasterstw działających na terenie diecezji włocławskiej J.E. Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi życzenia ks. Ireneusz Świątek – duszpasterz akademicki. Ks. Świątek nawiązując do zwyczaju składania życzeń w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz na początku nowego roku kalendarzowego w imieniu wspólnoty wspólnot, jak nazwał wszystkich przybyłych na niedzielne spotkanie, życzył, by wiara, nadzieja i miłość bijące od betlejemskiego żłóbka, umacniały Księdza Biskupa w jego posługiwaniu. Ks. Świątek zapewnił Pasterza Diecezji o modlitwie, którą otacza go rodzina diecezjalna.

Zwracając się do wszystkich zebranych Ksiądz Biskup Ordynariusz podkreślił swoją radość z obecności wszystkich zebranych, zaznaczając, że tego typu spotkania w życzliwej atmosferze są nam bardzo potrzebne, zwłaszcza we współczesnym świecie, który zgodnie ze słowami piosenki Czesława Niemena, naprawdę jest, a może stał się – dziwny.

Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że zarówno Niedziela Chrztu Pańskiego, jak i przeżywany właśnie w Kościele Rok Życia Konsekrowanego, zwraca naszą uwagę na refleksję o powołaniu. Ksiądz Biskup mówił o tym, że zwykle myśląc o powołanych mamy na myśli osoby konsekrowane, a przecież wszyscy chrześcijanie są powołani (każdy został powołany przez Pana Boga), każdy z nas został też konsekrowany podczas sakramentu chrztu. Pasterz Diecezji przypomniał, że Pan Bóg powołuje nas do różnych zadań, a wybierając ludzi tzw. zadań specjalnych, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, kieruje się swoimi planami. Ksiądz Biskup przypomniał w tym miejscu historię powołania i życia starotestamentalnego proroka Jonasza, który z całą pewnością z ludzkiego punktu widzenia nie był osobą najlepszą do wyznaczonej sobie misji, który się przed nią wzbraniał, a nawet uciekał, co wspaniale opisał Roman Brandstaetter w swojej książce „Prorok Jonasz”.

Ksiądz Biskup Mering zwrócił też uwagę na to, że wchodzimy w nowy rok z mieszanymi uczuciami, pełni obaw, z uwagi na różne wydarzenia w Polsce, w Europie i w świecie. Pasterz Diecezji odniósł się do ostatnich tragicznych wydarzeń we Francji. Odruchy nienawiści, których nie można usprawiedliwić w żaden sposób, można jednak spróbować zrozumieć, gdy uczciwie podejdzie się do problemu. Reakcję nienawiści zawsze rodzi brak szacunku dla człowieka, jego przekonań i odrzucenie Pana Boga.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pasterz Diecezji podziękował wszystkim przedstawicielom duszpasterstw i ruchów katolickich działających w naszej diecezji. Życzył wszystkim wzrastania w świadomości religijnej przekładającej się na codzienne świadectwo życia chrześcijańskiego, które może pociągnąć innych do Pana Boga.

Po słowach Księdza Biskupa wszyscy zebrani mogli życzyli sobie opieki Bożej Opatrzności w 2015 roku, mieli też okazję zamienić kilka słów z Pasterzem Diecezji, poznać się nawzajem i wymienić choćby w minimalnym wymiarze refleksje i doświadczenia.

Urszula Haśkiewicz
 

© Copyright 2012. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku [Realizacja: MKM ]